മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിന്‍ഡോസ് 7-നുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കാനൊരുങ്ങിവിൻഡോസ് 7 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നിർത്തലാക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. 2020 ജനുവരി 14നാണ് വിൻഡോസ് 7 നുള്ള പിന്തുണ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുക. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അറിയിപ്പ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നൽകിത്തുടങ്ങി.മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പിന്തുണ അവസാനിച്ചാൽ വിൻഡോസിന് വേണ്ട സോഫ്റ്റ് വെയർ, സെക്യൂരിറ്റി അപ്ഡേറ്റുകൾ, സാങ്കേതിക സഹായം എന്നിവ തുടർന്ന് ലഭിക്കില്ല. ഇത് കംപ്യൂട്ടറിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിക്കും. വൈറസുകളും മാൽവെയറുകളും കംപ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ അത് വഴിവെക്കും. അതിനാൽ വിൻഡോസ് 7 ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വിൻഡോസ് 10 ലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും.

പഴയ കംപ്യൂട്ടറുകളിലെ വിൻഡോസ് 7 വിൻഡോസ് 10ലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിലും വിൻഡോസ് 10 ന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ പഴയ കംപ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. അതിനാൽ പുതിയ കംപ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ തന്നെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് നിർദേശിക്കുന്നത്.

വിൻഡോസ് 10 ലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞത് 1 GHz പ്രൊസസർ അല്ലെങ്കിൽ 1 ജിബി റാം + 32 ബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ജിബി റാം + 64 ബിറ്റ്, 20 ജിബി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സ്പേസ് എന്നിവയെങ്കിലും കംപ്യൂട്ടറിൽ ആവശ്യമാണ്. ഈ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കംപ്യൂട്ടറുകൾ തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നത്.

2 Comments

  1. 메시지 커뮤니케이션을 통해 고객 불만과 문의 사항에 대한 빠른 대처로 고객 만족도를 높입니다. 간편하게메시지, 메일, 캘린더, 드라이브 등 업무에 필요한 모든 기능이 카지노 사이트 통합된 올인원 모바일 앱에서 업무를 간편하게 처리할 수 있습니다. 네이버웍스 모바일 앱 하나로 나날이 높아지는 업무 효율을 경험해보세요. 소통을 쉽고 빠르게업무 현장 어디에서나 스마트폰만 있다면 네이버웍스 메시지로 동료들과 쉽고 빠르게 의견을 전달하고 정보를 공유할 수 있습니다. 현장직은 물론 사무직원들까지 유기적으로 하나가 되어 움직이는 것을 체험해보세요. 누구나 쉽게네이버/LINE 서비스와 비슷한 화면 구성으로 다양한 연령대의 전 직원 누구나 쉽게 네이버웍스 도입 첫날부터 바로 사용할 수 있습니다.

    ReplyDelete
  2. They respect gambling guidelines and age restrictions, providing an excellent real money gaming expertise in a secure environment dedicated to players' welfare and safety online. Most casinos, poker sites and sports gambling sites supply apps for Android or iOS phones. In many cases, nonetheless, you can to|you possibly can} simply log in through your 코인카지노 cell internet browser to access video games.

    ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post